Valvonta

Teemme pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan töitä. Pääsuunnittelija vastaa tehtäväluettelon RT 10-10833 mukaisista töistä. Vastaavan työnjohtajan vastaa tehtäväluettelo RT 80306 mukaisista töistä.

Rakennushankkeella tulee olla pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Hän toimii myös asiantuntijana valittaessa tehdasvalmisteista tyyppitaloa sekä arvioitaessa rakennuksen soveltuvuutta ja sijoittumista rakennuspaikalle. Hänen tulee tarkistaa kaikkien rakennukseen liittyvien suunnitelmien laatu ja yhteensopivuus sekä allekirjoituksellaan hyväksyä suunnitelmat.
Pääsuunnittelija huolehtii piirustusten toimittamisesta rakennusvalvontaan ja muille asianosaisille. Hän osallistuu neuvotteluihin rakennusvalvonnassa ja aloituskokoukseen.
Pääsuunnittelijan tulee allekirjoittaa rakennuslupahakemuksen pääsuunnittelijaa koskeva kohta. Allekirjoituksellaan hän sitoutuu toimimaan hankkeen pääsuunnittelijana.

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että:
– rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle
– rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä
– rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta
– luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa
– rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat
– vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että erityisalojen työnjohtajat hoitavat heille säädetyt ja myönnetyt tehtävänsä. RakMK A1, kohta 4.4.1
– myös erityisalan työnjohtajaa koskee soveltuvin osin ne määräykset, jotka vastaavasta työnjohtajasta säädetään
– vastaavan työnjohtajan ja rakennuttajan tulee huolehtia, että työmaan tarkastusasiakirja
täytetään työn edistyessä ja että tarkastuksilla ja katselmuksilla tarkastaja tekee ko. tarkastusasiakirjaan merkintänsä.

Palvelemme: Kuopio, Siilinjärvi, Lapinlahti, Maaninka ja koko Pohjois-Savon alueella

Rakennusten kuntotutkimus- ja valvontapalvelut